Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Krizová pomoc (5551309)

Charita Ostrava

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 8.11.2016 Konec šetření: 10.11.2016

Místo šetření:
Název: Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc
Adresa: Václava Košaře 249/12a, Ostrava-Jih, Dubina, 700 30 Ostrava 30
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
§ 91c
Poskytovatel sociálních služeb vede evidenci 
o osobách, kterým poskytuje pobytovou sociální službu na základě smlouvy uzavřené podle § 91a, 
a o případech uvedených v § 91b odst. 1.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 91c

Hodnocení standardů kvality:
Tato hodnota není vyplněna

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv
§ 88 písm. c)
Vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva a které zamezí střetům zájmů těchto osob 
se zájmy poskytovatele sociální služby.
kritérium 1. b)
Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.
kritérium 1. d)
Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla 
pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.
kritérium 2. a) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti 
s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 2. b) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít 
ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 13. a) 
Poskytovatel zajišťuje materiální, technické 
a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob 
a individuálně určeným potřebám osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 88 písm. c)

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 1. b)
•	Poskytovatel nemá zpracovaný metodický postup pro kontrolu alkoholu a ostatních návykových látek. 
kritérium 2. a)
•	Pravidla pro předcházení situacím, v nichž by mohlo dojít k porušení práv, neobsahují preventivní postupy u všech situací.
•	V osobních spisech  klientů služby jsou uloženy dokumenty, které  poskytované službě ničemu neslouží a obsahují citlivá data klientů. 
kritérium 2. b) 
•	Ne všechny situace střetu zájmů uvedená v pravidlech jsou skutečnými střety zájmů mezi poskytovatelem a klienty služby. Naopak zaměstnanci služby identifikovali situace možných střetů zájmů, které v pravidlech popsány nejsou.

kritérium 1. b)
1 bod
kritérium 1. d)
3 body
kritérium 2. a)
1 bod 
kritérium 2. b)
2 body
kritérium 13.a)
3 body

Uložená opatření:
Uložená opatření:
kritérium 1. b)
•	Zpracovat postup, jak a za jakých podmínek lze kontrolovat užití alkoholu a ostatních návykových látek u klientů.
kritérium 2. a) 
•	Zpracovat v pravidlech pro předcházení situacím, v nich by mohlo dojít k porušení práv, preventivní postupy u všech situací možného porušení práv.
•	Nezpracovávat a neuchovávat data 
a dokumenty klientů, které službě ničemu neslouží.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
§ 88 písm. i)
Uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3.
§ 91 odst. 2
Posouzení, zda smlouva o poskytování sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 – 77
Posouzení, zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 73 - 77  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 73 – 77
Zjištěné nedostatky porušující plnění povinností poskytovatele:  
§ 88 písm. i)
•	Poskytovatel poskytuje sociální službu 
i osobám, se kterými neuzavřel platnou smlouvu o poskytování sociální služby. 
§ 91 odst. 2
•	Smlouvy respondentů č. 1 – 5 neobsahují náležitost smlouvy dle § 91 odst. 2 písm. g) ZSS – výpovědní lhůty. 

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. i)
nesplněné
§ 91 odst. 2
nesplněné
§ 73 – 77 
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Tato hodnota není vyplněna

Uložená opatření:
Uložená opatření:
§ 88 písm. i)
•	Uzavírat se všemi osobami, kterým je sociální služba poskytována, smlouvy o poskytování sociální služby.

§ 91 odst. 2
•	Uzavírat o poskytování sociální služby smlouvu se všemi náležitostmi v souladu s ustanovením § 91 odst. 2 ZSS.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu
§ 88 písm. g)
Vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b).

Hodnocení plnění povinností:
Zjištěné nedostatky porušující plnění povinností poskytovatele:  
§ 88 písm. g)
•	Poskytovatel vede evidenci žadatelů o sociální službu netransparentním způsobem, 
ze kterého není u všech žadatelů zjevné, 
zda důvody pro odmítnutí žadatele jsou důvody uvedenými v § 91 odst. 3 ZSS.

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. g)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Tato hodnota není vyplněna

Uložená opatření:
Uložená opatření:
•	Vést evidenci žadatelů o sociální službu takovým způsobem, aby bylo u všech žadatelů zjevné, zda důvody pro odmítnutí žadatele jsou důvody uvedenými v § 91 odst. 3 ZSS.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o službě
§ 88 písm. a)
Zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby.
kritérium 1. a)
Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby 
a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu 
se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje.
kritérium 15. a) 
Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu 
s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

Hodnocení plnění povinností:
Zjištěné nedostatky porušující plnění povinností poskytovatele:  
§ 88 písm. a)
•	Poskytovatel nezajišťuje dostatečné, srozumitelné, veřejně dostupné informace 
o poskytované sociální službě.

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. a)
nesplněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 1. a)
•	Poskytovatel nepostupuje podle poslání, cíle, zásad služby. Překračuje zákonem vymezený rámec doby poskytování služby.
kritérium 15. a) 
•	Poskytovatel jednoznačně a prokazatelně nekontroluje a nehodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu 
s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

kritérium 1. a)
1 bod 
kritérium 15. a)
1 bod

Uložená opatření:
Uložená opatření:
§ 88 písm. a)
•	Zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným 
pro všechny osoby.
kritérium 1. a)
•	Definovat a zveřejnit poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů 
a zásad postupovat.
kritérium 15. a) 
•	Průběžně kontrolovat a hodnotit, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
§ 89 odst. 1 – 6
(1) Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž jsou sociální služby poskytovány, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných fyzických osob, a to za dále stanovených podmínek pouze po dobu nezbytně nutnou, která postačuje k odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života a života jiných fyzických osob.
(2) Opatření omezující pohyb osob lze použít pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná opatření 
pro zabránění takového jednání osoby, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob. Poskytovatel sociálních služeb je proto povinen podle konkrétní situace nejdříve vyvinout úsilí k vyřešení problému, který spouští agresi, využít možnosti slovního zklidnění situace a jiné způsoby 
pro zklidnění situace, například odvrácení pozornosti, rozptýlení, aktivní naslouchání. Osoba musí být vhodným způsobem informována, že může být vůči ní použito opatření omezující její pohyb.
(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen v případě použití opatření omezujících pohyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření, jímž lze dosáhnout řešení situace. Zasáhnout lze pomocí fyzických úchopů, umístěním osoby do místnosti umožňující bezpečný pobyt, popřípadě lze na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky.
(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, 
ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob.
(5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které jsou poskytovány sociální služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která byla svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu 
do péče jiné osoby, tuto osobu, anebo fyzickou osobu, kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, 
s jejím předchozím souhlasem určí.
(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 89 odst. 1 – 6

Hodnocení standardů kvality:
Tato hodnota není vyplněna

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby
§ 88 písm. f)
Plánovat průběh poskytování sociální služby 
podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby 
a hodnotit průběh poskytování sociální služby 
za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem 
na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů.
kritérium 4. c) 
Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby. 
kritérium 5. b)
Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby. 
kritérium 5. c) 
Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle.
kritérium 8. a) 
Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat.
kritérium 8. b)
Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích individuálně určených potřeb. 
kritérium 8. c) 
Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 88 písm. f)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.
kritérium 8. a) 
kritérium 8. b) 
kritérium 8. c) 
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 4. c)
•	Poskytovatel nesjednává rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem 
na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby.
kritérium 5. b) 
•	Poskytovatel nepostupuje podle svých pracovních postupů, některé pracovní postupy jsou obecné a nelze podle nich postupovat. 
•	V rámci záznamů z individuálního plánování 
u některých respondentů vede poskytovatel záznamy o individuálním plánování i k jiným osobám. S těmito osobami není uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby 
a neprobíhá s nimi plánování průběhu sociální služby. 
kritérium 5. c) 
•	Poskytovatel nepostupuje podle svých pracovních postupů.
•	Zápisy k hodnocení se vztahují k jednotlivým dílčím aktivitám, není vedeno vyhodnocení k osobnímu cíli klientů, a to ani u klientů dlouhodobě ubytovaných. 

kritérium 4. c)
0 bodů
kritérium 5. b)
1 bod 
kritérium 5. c)
1 bod
kritérium 8. a)
3 body
kritérium 8. b)
3 body
kritérium 8. c)
3 body

Uložená opatření:
Uložená opatření:
kritérium 4. c)
•	Sjednávat rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby 
a to se všemi osobami.
kritérium 5. b) 
•	Postupovat podle svých pracovních postupů, obecné pracovní postupy upravit dle skutečné praxe, aby podle nich mohli zaměstnanci postupovat. 
•	Plánovat průběh poskytování sociální služby 
a vést záznamy z individuálního plánování 
se všemi klienty, záznamy k individuálnímu plánování vézt u každé osoby zvlášť. 
kritérium 5. c) 
•	Postupovat podle svých pracovních postupů, vézt vyhodnocování i k osobnímu cíli klientů, ne jen hodnotit splnění dílčích aktivit.
•	Průběžně hodnotit plnění osobních cílů 
se všemi klienty.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy
§ 88 písm. d)
Zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel 
pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
kritérium 1. c) 
Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociálních služeb a podle nich postupuje.

Hodnocení plnění povinností:
Zjištěné nedostatky porušující plnění povinností poskytovatele: 
§ 88 písm. d)
•	Pracovní postupy, které má poskytovatel zpracovány, ošetřují pouze částečně situace, se kterými se poskytovatel v praxi setkává, nevytváří dostatečnou instrukci pro všechny činnosti, které má služba zajišťovat.
 
Hodnocení povinností:
§ 88 písm. d)
nesplněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 1. c) - 1 bod
•	Poskytovatel nemá zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby

Uložená opatření:
Uložená opatření:
§ 88 písm. d)
•	Zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
kritérium 1. c)
•	Písemně zpracovat pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociálních služeb a podle nich postupovat.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby
§ 88 písm. b)
Informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným.
kritérium 3. a)
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech 
a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 3. b) 
Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby.
kritérium 3. b) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 
Kritérium 4. a)
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby 
a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 4. b) 
Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 88 písm. b)

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 3. a)
•	Poskytovatelem zpracované vnitřní pravidlo pro jednání se zájemcem o službu nezohledňuje poskytovanou praxi. Ve své současné podobě je v praxi poskytované služby zcela nefunkční.
kritérium 3. b) 
•	Poskytovatel neprojednává se zájemcem 
o sociální službu jeho požadavky, očekávání 
a osobní cíle, které by vzhledem 
k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby.
kritérium 3. c)
•	Poskytovatel nemá dostatečným způsobem zpracována písemná vnitřní pravidla 
pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodu stanovených zákonem.
kritérium 4. a)
•	Poskytovatelem písemně zpracovaná vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby nejsou funkční a v praxi využitelná. Nezohledňují situace, které jsou v praxi poskytované služby realizovány.
•	Některá ujednání ve smlouvě mohou přispívat ke snížení srozumitelnosti smlouvy.
kritérium 4. b) 
•	Poskytovatel neprojednává smlouvu se všemi zájemci o sociální službu - s rodinnými příslušníky klientů (zletilými dětmi 
a dospělými osobami).

kritérium 3. a)
1 bod
kritérium 3. b)
0 bodů
kritérium 3. c)
0 bodů
kritérium 4. a)
1 bod
kritérium 4. b)
1 bod

Uložená opatření:
Uložená opatření:
kritérium 3. a)
•	Revidovat vnitřní písemné pravidlo pro jednání 
se zájemcem o službu s ohledem na specifika poskytované praxe. Pravidlo zavést do praxe 
a postupovat v jeho souladu.
kritérium 3. b) 
•	Projednávat se všemi zájemci o sociální službu jejich požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jejich možnostem 
a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby.
kritérium 3. c)
•	Písemně zpracovat vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodu stanovených zákonem. Zavést 
do praxe.
kritérium 4. a)
•	Revidovat vnitřní písemné pravidlo 
pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena. Pravidlo zavést do praxe a postupovat v jeho souladu.
•	Revidovat znění smluv.
kritérium 4. b) 
•	Projednávat smlouvu se všemi zájemci 
o sociální službu včetně rodinných příslušníků klientů.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností
§ 88 písm. e)
Zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, 
na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné 
pro všechny osoby.
kritérium 7. b)
Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat 
a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce 
pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 88 písm. e)

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 7. b) - 1 bod
•	Poskytovatel při vyřizování stížností nepostupuje podle svého pracovního postupu, pracovní postup pro podávání a vyřizování stížností není aktualizován.

Uložená opatření:
Uložená opatření:
kritérium 7. b)
•	Postupovat podle pracovního postupu 
pro podávání a vyřizování stížností, aktualizovat tento pracovní postup.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna

Technické zabezpečení