Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Domovy se zvláštním režimem (9493656)

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 4.10.2016 Konec šetření: 6.10.2016

Místo šetření:
Název: Domov se zvláštním režimem Vejprty "Krakonoš"
Adresa: Nerudova 1121/14, 431 91 Vejprty
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
§ 91c ZSS
Poskytovatel sociálních služeb vede evidenci o osobách, kterým poskytuje pobytovou sociální službu na základě smlouvy uzavřené podle § 91a, a o případech uvedených v § 91b odst. 1.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky.
§ 91 písm. c) ZSS: splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu
§ 88 písm. g) ZSS
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohli uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b).

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky.
§ 88 písm. g) ZSS: splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností
§ 88 písm. e) ZSS
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
kritérium 7. b)
Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem 
a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky.
§ 88 písm. e): splněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 7. b)
• Vnitřní pravidlo pro podávání a vyřizování stížností neobsahuje informaci „kdo bude stížnost vyřizovat“. 
• Informace o tom, jakým způsobem bude stížnost vyřizována, je ve vnitřním pravidle uvedena jen obecně, neobsahuje konkrétní postupy při vyřizování stížností.
• Poskytovatel neprokázal, že prokazatelně seznamuje zaměstnance s pravidly pro podávání a vyřizování stížností, když s aktuálním zněním pravidla dosud seznámeni nebyli.

kritérium 7. b): 1 bod

Uložená opatření:
ke kritériu 7. b)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Smlouva o poskytnutí sociální služby
§ 88 písm. i) ZSS
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni uzavřít 
s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3.
Posouzení, zda smlouva o poskytování sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2, a zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 77.
§ 88 písm. k) ZSS
Neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uvedenému v § 92 písm. a) ukončení poskytování pobytové služby sociální péče osobě, která se může bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením souhlasí.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky: § 91 odst. 2, § 73 – 77.

Zjištěné nedostatky porušující plnění povinností poskytovatele:  
§ 88 písm. i)
• Poskytovatel odmítá uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby „domovy se zvláštním režimem“ se žadateli o tuto sociální službu, přestože nemá naplněnou kapacitu této sociální služby.

§ 88 písm. i) ZSS: nesplněné
§ 91 odst. 2 ZSS: splněné
§ 73 – 77 ZSS: splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
k povinnosti dle § 88 písm. i) ZSS

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby
§ 88 písm. b) ZSS
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb 
a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným.
kritérium 3. a)
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 3. b) 
Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby.
kritérium 4. b) 
Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky.
§ 88 písm. b) ZSS: splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky: kritérium 3. a).

Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb:
kritérium 3. b) 
• Poskytovatel realizuje šetření situace zájemců 
o službu, ale vždy nezjišťuje a nezaznamenává potřeby, schopnosti a možnosti zájemců. Např. ze záznamu z šetření situace zájemce č. 9 vyplývá, že je soběstačný a není tedy zřejmé, z jakého důvodu potřebuje službu domovy se zvláštním režimem.

kritérium 4. b)
• Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby s osobou, která má opatrovníka, obsah této smlouvy vůbec neprojednává. S obsahem smlouvy je seznámen pouze opatrovník.

kritérium 3. a): 3 body
kritérium 3. b): 1 bod
kritérium 4. b): 1 bod

Uložená opatření:
ke kritériím 3. b), 4. b)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy
§ 88 písm. d) ZSS
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, 
a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
kritérium 1. c)
Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupuje.

Hodnocení plnění povinností:
Zjištěné nedostatky porušující plnění povinností poskytovatele:  
§ 88 písm. d)
• Poskytovatel nemá zpracována pravidla pro uplatnění oprávněných zájmů klientů pro všechny základní činnosti poskytované sociální služby, ve formě srozumitelné a přístupné pro všechny osoby.

§ 88 písm. d) ZSS: nesplněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 1. c)
• Poskytovatel je v procesu zavádění nově zpracovaných pracovních postupů do praxe. Dle vyjádření zaměstnance č. 4 byly pracovní postupy v sociální oblasti upraveny a zaměstnanci se s nimi budou postupně seznamovat.
• Předložené pracovní postupy pro oblast ošetřovatelské péče nezaručují řádný průběh poskytování základních činností sociální služby.

kritérium 1. c): 1 bod

Uložená opatření:
k povinnosti dle § 88 písm. d) ZSS, ke kritériu 1. c)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv
§ 88 písm. c) ZSS
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby.
kritérium 1. b)
Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.
kritérium 1. d)
Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.
kritérium 2. a) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti 
s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 2. b) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 13. a) 
Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby 
a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob.

Hodnocení plnění povinností:
Zjištěné nedostatky porušující plnění povinností poskytovatele:  
§ 88 písm. c)
• Poskytovatel nevytváří takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytuje sociální službu, naplňovat jejich lidská i občanská práva a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby. Sociální služba v domově Krakonoš je poskytována v objektu, který nevyhovuje potřebám cílové skupiny.  Poskytovatelem nastavená kapacita sociální služby neumožňuje naplnit řadu lidských práv – soukromí, důstojnost. Procesy spojené s předcházením a řešením situací možného porušení práv uživatelů nejsou zavedeny do praxe. Poskytovatel dosud neidentifikoval všechny reálné situace možného porušení práv uživatelů a střetů zájmů.

§ 88 písm. c) ZSS: nesplněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 1. b)
• Jeden z respondentů nezískal v průběhu řady měsíců systematickou a účinnou podporu, aby mohl nalézt jinou pobytovou sociální službu s nižší mírou podpory, přestože takové přání opakovaně vyslovoval. 
• Přestože dva respondenti a jeden další klient, se kterými byl veden rozhovor, sdělovali, že v zařízení žít nechtějí, individuální plánování jejich situaci a potřebu nereflektovalo. 
• Poskytovatel nevytváří účinné příležitosti, aby zcela adaptovaní uživatelé, kteří využívají sociální službu po mnoho (i desítky) let, si mohli učinit představu 
o běžném způsobu života. Uplatňování jejich vůle při řešení nepříznivé situace je limitováno minimálními zkušenostmi z jiného než ústavního života a způsobu poskytování služby.

kritérium 1. d) 
• Pravidla poskytovatele pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením neeliminují všechna rizika, kterými může poskytovatel - způsobem poskytování služby - předsudky a negativní hodnocení vytvářet. Např. v zařízení jsou běžné hromadné vycházky za účelem nákupů, poštovní doručovatelka tykala klientovi a nedůstojně jej využívala pro přenášení balíků, pracovní tým nemá povědomí o tom, jak a jaké - v místě zcela obvyklé způsoby poskytování služby - vytvářejí riziko vzniku předsudků a negativních hodnocení vůči uživatelům sociální služby.  
• Vnitřní pravidlo – Ošetřovatelský standard č. 10 stravování používá v souvislosti s poskytování podpory při stravování osob s vysokou mírou podpory pojmy „bryndák“, „krmit“

kritérium 2. a) 
• Sociální služba nedokázala eliminovat všechna rizika porušení práv uživatelů. Aktualizovaná vnitřní pravidla pro předcházení a řešení situací možného porušení práv uživatelů nejsou zavedena do praxe. Pravidla neřeší všechny reálné situace, v nichž by při poskytování sociální služby mohlo dojít k porušení práv uživatelů, resp. ke kterým dochází.

kritérium 2. b) 
• Vnitřní pravidlo pro zamezení a řešení situací střetů zájmů neřeší některé oblasti možného střetu zájmů tak, aby vedlo k účinné ochraně práv osob (např. volba lékaře, nebo když klient nemá opatrovníka). 
• Některé reálné situace střetu zájmů (např. zodpovědnost při využití nemovitého majetku, za zaměstnanost místních občanů, výběr stravy, možnost odhlášení části stravy i při přítomnosti v domově) poskytovatel zpracovány nemá. 

kritérium 13. a) 
• Materiální, technické a hygienické podmínky sociální služby nejsou přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob. Dispozice budovy DZR Krakonoš nabízí pouze ústavní způsob poskytování služby, neumožňuje žít uživatelům v menších komunitách a v podmínkách bydlení, které je budou přirozeným způsobem motivovat k podílu na zajišťování stravování, péče o domácnost a své věci. Dispozice budovy nabízí uživatelům jako přirozené místo 
k setkávání úzkou chodbu či schody, což nenaplňuje jejich lidskou důstojnost. Uživatelé bydlí ve čtyřlůžkových a třílůžkových pokojích. Takový počet osob v pokoji nezaručuje potřeby spojené se soukromím. Řada pokojů je vybavena pouze postelemi, nočními stolky a skříněmi. V pokojích chybí další běžné vybavení obývacích prostor (stůl, židle, křeslo, polička, lampa atp.). Dveře na WC nejdou dosud zamykat, systém cedulek „volno“  - „obsazeno“ je nefunkční. Budova není bezbariérová, ačkoliv řada uživatelů má potíže s hybností z důvodů vyššího věku nebo zdravotního postižení. Koupelny nabízejí možnost, aby zároveň probíhalo koupání více než jedné osoby. Taková podmínka neodpovídá potřebám důstojnosti 
a intimity.

kritérium 1. b): 1 bod
kritérium 1. d): 1 bod
kritérium 2. a): 1 bod
kritérium 2. b): 1 bod
kritérium 13. a): 0 bodů

Uložená opatření:
k povinnosti dle § 88 písm. c) ZSS, ke kritériím 1. b), 1. d), 2. a), 2. b), 13. a)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby
§ 88 písm. f) ZSS
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů.
kritérium 4. c) 
Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby.
kritérium 5. b)
Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle 
a možnosti osoby.
kritérium 5. c) 
Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle.
kritérium 8. a) 
Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby 
a vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat.
kritérium 8. b)
Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích individuálně určených potřeb.
kritérium 8. c) 
Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích 
s přirozeným sociálním prostředím; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj.

Hodnocení plnění povinností:
Zjištěné nedostatky porušující plnění povinností poskytovatele:

§ 88 písm. f)
Poskytovatel neplánuje průběh poskytování služby dle osobních cílů, potřeb a schopností respondentů č. 1-6.  Poskytovatel nevede dostatečné písemné individuální záznamy o průběhu poskytování služby klientům-respondentům č. 1-6. Poskytovatel nerealizuje hodnocení průběhu poskytování služby společně s respondenty č. 1-6.

§ 88 písm. f) ZSS: nesplněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 4. c)
• Poskytovatel sjednal s respondenty č. 1-6 formu a místo ubytování a zajištění stravování. Další rozsah a způsob poskytování služby je dle textu v platných smlouvách respondentů č. 1-6 v jejich individuálním plánu. Poskytovatel však zatím nenaplánoval s žádným klientem- respondentem průběh poskytování sociální služby.

kritérium 5. b) 
• Poskytovatel neplánuje společně s klienty průběh poskytování sociální služby s ohledem na jejich osobní cíle a možnosti.

kritérium 5. c) 
• Poskytovatel společně s respondenty č. 1-6 nehodnotí, zda jsou naplňovány jejich osobní cíle.

kritérium 8. a) 
• Poskytovatel nevytváří dostatek příležitostí, aby osoby mohly individuálně využívat veřejné služby. Skupinové aktivity 10 – 20 klientů a návštěva veřejných služeb v takové skupině zvyšuje riziko stigmatizace těchto osob a nedostatečně podporuje jejich sociální začleňování.

kritérium 8. b) 
• Z dokumentace a z rozhovorů s respondenty č. 1, 3, 4 a s klienty č. 7, 8, 9 bylo zjištěno, že služba DZR neodpovídá jejich potřebám, možnostem a schopnostem. Poskytovatel však nepracuje s těmito osobami tak, aby s nimi naplánoval průběh služby takovým způsobem, aby jim umožnil přejít do služby s nižší mírou podpory.

kritérium 8. c) 
• Poskytovatel zatím nevytvořil respondentům č. 4, 5, 6, kteří v tomto potřebují podporu, dostatek příležitostí pro kontakt s přirozeným sociálním prostředím, ani tento nedostatek kontaktu s přirozeným prostředím s nimi aktivně neřeší.

kritérium 4. c): 1 bod
kritérium 5. b): 1 bod 
kritérium 5. c): 0 bodů
kritérium 8. a): 1 bod
kritérium 8. b): 1 bod 
kritérium 8. c): 2 body

Uložená opatření:
k povinnosti dle § 88 písm. f) ZSS, ke kritériím 4. c), 5. b), 5. c), 8. a), 8. b), 8. c)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
§ 89 odst. 1 – 6 ZSS
(1) Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž jsou sociální služby poskytovány, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných fyzických osob, 
a to za dále stanovených podmínek pouze po dobu nezbytně nutnou, která postačuje k odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života a života jiných fyzických osob.
(2) Opatření omezující pohyb osob lze použít pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná opatření pro zabránění takového jednání osoby, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob. Poskytovatel sociálních služeb je proto povinen podle konkrétní situace nejdříve vyvinout úsilí k vyřešení problému, který spouští agresi, využít možnosti slovního zklidnění situace a jiné způsoby pro zklidnění situace, například odvrácení pozornosti, rozptýlení, aktivní naslouchání. Osoba musí být vhodným způsobem informována, že může být vůči ní použito opatření omezující její pohyb.
(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen v případě použití opatření omezujících pohyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření, jímž lze dosáhnout řešení situace. Zasáhnout lze pomocí fyzických úchopů, umístěním osoby do místnosti umožňující bezpečný pobyt, popřípadě lze na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky.
(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob.
(5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které jsou poskytovány sociální služby, nebo jde-li 
o nezletilou osobu, která byla svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, tuto osobu, anebo fyzickou osobu, kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí.
(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky.
§ 89 odst. 1 – 6 ZSS: splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o službě
§ 88 písm. a) ZSS
Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby.
kritérium 1. a)
Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje.
kritérium 15. a) 
Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky.
§ 88 písm. a) ZSS: splněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 1. a)
• Definované poslání nevyjadřuje soulad se základními zásadami poskytování sociálních služeb a individuálně určenými potřebami uživatelů.
• Poskytovatel nepostupuje podle definovaných cílů 
a zásad. Např. způsob poskytování služby není v souladu s cílem „vytváření zázemí podobného životu vrstevníků žijících v přirozeném sociálním prostředí“, neboť sociální služba je poskytována v ústavním prostředí a ústavními prostředky (čtyřlůžkové pokoje, minimální přirozené příležitosti přebírání odpovědnosti za zajišťování základních potřeb a péče o domácnost). Anebo zásada „zajišťovat důstojnost uživatelů 
a respektovat jejich soukromí“ není naplňována ve vícelůžkových pokojích, nefunkčním používáním cedulek obsazenosti WC či koupelny, nehygienickým uložením čistících pomůcek na WC, nezajištěním diskrétnosti při použití mobilního WC atp.

kritérium 15. a) 
• Systém kontroly a hodnocení souladu způsobu poskytování služby s posláním, cíli, zásadami 
a osobními cíli uživatelů poskytovatel zatím nerealizoval v praxi.
• Předložené hodnocení kvality poskytované sociální služby v roce 2015 (Domov Dukla) je zaměřeno na hodnocení spokojenosti uživatelů se základními činnosti, souladu způsobu poskytování služby s posláním, cíli, zásadami se dotýká jen okrajově. Hodnocení a kontrola souladu způsobu poskytování služby a osobními cíli uživatelů v tomto období nebylo doloženo. 

kritérium 1. a): 1 bod
kritérium 15. a): 1 bod

Uložená opatření:
ke kritériím 1. a), 15. a)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna

Technické zabezpečení