Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Noclehárny (4862422)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 13.8.2018 Konec šetření: 15.8.2018

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům
Adresa: Gen. Píky 2980/25, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu
§ 88 písm. g)
Vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b).

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 88 písm. g)

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
§ 88 písm. i)
Uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3.
§ 91 odst. 2
Posouzení, zda smlouva o poskytování sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 – 77
Posouzení, zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 73 - 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 88 písm. i)
§ 91 odst. 2
§ 73 – 77

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
----

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby
§ 88 písm. b)
Informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným.
kritérium 3. a)
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech 
a podmínkách poskytování sociální služby; 
podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 3. b) 
Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby.
kritérium 4. b) 
Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 88 písm. b)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:
kritérium 3. a) - 3 body
kritérium 3. b) - 3 body
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 4. b) - 1 bod
•	Smlouva o poskytnutí sociální služby č.: Noclehárna pro ženy respondentek č. 1 až 8 jednoznačně nedefinuje, jakým způsobem bude probíhat forma úhrady a případné vyúčtování.

Uložená opatření:
Uložená opatření:
kritérium 4. b) 
•	Revidovat text Smlouvy o poskytnutí sociální služby č.: Noclehárna pro ženy dle výše uvedených nedostatků, tj. aby bylo zřejmé, jakým způsobem probíhá forma úhrady 
a vyúčtování.

Termín splnění:
kritérium 4. b)
31. 12. 2018


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv
§ 88 písm. c)
Vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva a které zamezí střetům zájmů těchto osob 
se zájmy poskytovatele sociální služby.
kritérium 1. b)
Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.
kritérium 1. d)
Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla 
pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.
kritérium 2. a) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti 
s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 
kritérium 2. b) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít 
ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 13. a) 
Poskytovatel zajišťuje materiální, technické 
a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob 
a individuálně určeným potřebám osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 88 písm. c)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:
kritérium 1. b) - 3 body
kritérium 13. a) - 3 body
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 1. d)- 2 body
•	Popis realizace poskytování sociální služby (podklad č. 8) uvedený ve veřejně dostupném Registru poskytovatelů sociálních služeb v části „Podrobný popis realizace služby“ obsahuje nevhodný výraz „bezdomovec“.
kritérium 2. a) - 1 bod
•	Poskytovatel nemá (vyjma obecně definovaných pracovně právních opatření vůči zaměstnanci) stanovena pravidla pro postup, pokud k porušení práva klientky v poskytovatelem konkrétně vymezených situacích dojde. 
kritérium 2. b) - 2 body
•	V některých poskytovatelem popsaných situacích možného střetu zájmu není jednoznačně definováno, kde lze v takové situaci střet zájmu nalézt či je jejich popis nejednoznačný a přesahuje spíše do oblasti možného porušení práva klientky (např. 
Při nedodržení kritérií pro přijetí do sociální služby, Při manipulaci s uživatelkou k veřejné prezentaci, Při rozhodování o délce poskytovaných služeb).

Uložená opatření:
kritérium 2. a) 
•	Stanovit konkrétní postupy pro řešení situací, ve kterých může dojít k porušení práv klientek.

Termín splnění:
kritérium 2. a) 
31. 12. 2018


Kontrolní zjištění k:
§ 89 odst. 1 – 6
(1) Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž jsou sociální služby poskytovány, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných fyzických osob, a to za dále stanovených podmínek pouze po dobu nezbytně nutnou, 
která postačuje k odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života a života jiných fyzických osob.
(2) Opatření omezující pohyb osob lze použít pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná opatření 
pro zabránění takového jednání osoby, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob. Poskytovatel sociálních služeb je proto povinen podle konkrétní situace nejdříve vyvinout úsilí k vyřešení problému, který spouští agresi, využít možnosti slovního zklidnění situace a jiné způsoby 
pro zklidnění situace, například odvrácení pozornosti, rozptýlení, aktivní naslouchání. Osoba musí být vhodným způsobem informována, že může být vůči ní použito opatření omezující její pohyb.
(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen v případě použití opatření omezujících pohyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření, jímž lze dosáhnout řešení situace. Zasáhnout lze pomocí fyzických úchopů, umístěním osoby do místnosti umožňující bezpečný pobyt, popřípadě lze na základě ordinace přivolaného lékaře 
a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky.
(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob.
(5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat 
bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které jsou poskytovány sociální služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která byla svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu 
do péče jiné osoby, tuto osobu, anebo fyzickou osobu, kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, 
s jejím předchozím souhlasem určí.
(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 89 odst. 1 – 6

Hodnocení standardů kvality:
-----

Uložená opatření:
----

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy
§ 88 písm. d)
Zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel 
pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
kritérium 1. c) 
Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociálních služeb a podle nich postupuje.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 88 písm. d)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:
kritérium 1. c) - 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
§ 91c
Poskytovatel sociálních služeb vede evidenci o osobách, kterým poskytuje pobytovou sociální službu na základě smlouvy uzavřené podle § 91a, a o případech uvedených 
v § 91b odst. 1.

Hodnocení plnění povinností:
§ 91c
Dle druhu a formy služby nebylo hodnoceno. 
---

Hodnocení standardů kvality:
Tato hodnota není vyplněna

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby
§ 88 písm. f)
Plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby 
a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů.
kritérium 4. c) 
Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby.
kritérium 5. a) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 5. b)
Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle 
a možnosti osoby. 
kritérium 5. c) 
Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, 
zda jsou naplňovány její osobní cíle.
kritérium 8. a) 
Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat.
kritérium 8. b)
Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích individuálně určených potřeb.
kritérium 8. c) 
Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích 
s přirozeným sociálním prostředím; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 88 písm. f)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:
kritérium 8. a) - 3 body
kritérium 8. b) - 3 body
kritérium 8. c) - 3 body
kritérium 4. c)- 3 body
kritérium 5. b)- 3 body
kritérium 5. c) - 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností
§ 88 písm. e)
Zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, 
na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné 
pro všechny osoby.
kritérium 7. b)
Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat 
a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce 
pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
•	§ 88 písm. e)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:
kritérium 7. b)  - 3 body

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o službě
§ 88 písm. a)
Zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby.
kritérium 1. a)
Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby 
a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu 
se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby 
a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje.
kritérium 15. a) 
Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu 
s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 88 písm. a)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:
kritérium 15. a) - 1 bod
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 
kritérium 1. a) - 3 body
•	Některé formulované cíle sociální služby jsou prostředkem k dosažení cíle, nikoli cílem samotným.  
•	Cíle sociální služby a okruh osob, kterým je sociální služba poskytována, nejsou ve všech zdrojích definovány ve shodném znění.

Uložená opatření:
Uložená opatření:
•	Sjednotit dílčí části veřejného prohlášení 
a zveřejnit je ve všech zdrojích v totožném znění.

Termín splnění:
kritérium 1. a) - 31. 1. 2019

Technické zabezpečení