Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Azylové domy (3786114)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 24.1.2017 Konec šetření: 26.1.2017

Místo šetření:
Název: Amáda spásy, Centrum sociálních služeb
Adresa: Nákladní 205/7, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary 5
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
§ 88 písm. i)
Uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3.
Posouzení, zda smlouva o poskytování sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Posouzení, zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 76 - 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení plnění povinností:
hodnocení povinností:
splněné:
§ 88 písm. i)
§ 91 odst. 2
§ 76 

Nesplněné:
§ 77

Zjištěné nedostatky porušující plnění povinností poskytovatele: 
§ 77
•Poskytovatel nepředložil kalkulaci fakultativních činností. praní a sušení prádla, nedoložil tedy, zda stanovil úhradu za fakultativní činnosti do limitu stanoveného v § 77 ZSS (plná výše nákladů za fakultativní služby).

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
k § 77 ZSS

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu
§ 88 písm. g)
Vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b).

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 

hodnocení povinností:
§ 88 písm. g)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností
§ 88 písm. e)
Zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
kritérium 7. b)
Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. e)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 7. b)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv
§ 88 písm. c)
Vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby.

kritérium 1. b)
Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.

kritérium 1. d)
Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.

kritérium 2. a) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

 kritérium 2. b) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

kritérium 13. a) 
Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. c)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 

kritérium 1. b)
•	 Poskytovatel ve svých vnitřních předpisech požaduje a v praxi uplatňuje některá plošná omezení vůle klientů (povinnost účastnit se ranního setkávání, sociálního programu, zákaz návštěv trvajících déle, než dvě hodiny, zákaz sledovat televizi po 22 či po 23 hod), aniž by tato omezení byla sjednána s ohledem na řešení specifické nepříznivé sociální situace konkrétních klientů. 

kritérium 1. d) 
• Zaměstnanci použili v záznamech v Knize služby hanlivé výrazy o klientovi č. 7
• Poskytovatel používá při doprovodu klientů auto označené způsobem, který vytváří potenciál pro vznik předsudků o doprovázených klientech.

kritérium 2. a) 
• Poskytovatel nepostupuje podle svých pravidel o testování přítomnosti alkoholu, provádí totiž i plošná testování, aniž by k tomu konkrétní klient zavdal důvod svým nepřípustným chováním. 
• Poskytovatel nezpracoval písemně postup 
pro ochranu klientů v situaci, kdy jejich okamžité vyloučení ze služby (okamžité ukončení smlouvy) ohrožuje jejich zdraví a život. 
• Poskytovatel nechrání dostatečně (tj. v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) osobní údaje svých klientů

kritérium 2. b)
•  Poskytovatel nevymezil a neošetřil pravidly následující situace střetu svých zájmů se zájmy klientů: 
1) Poskytovatel je zároveň zaměstnavatelem některých svých klientů.
2) Poskytovatel poskytuje kromě služby azylového domu stejné cílové skupině prostřednictvím stejných zaměstnanců i službu noclehárna a nízkoprahové denní centrum.
3) Poskytovatel je závislý na církvi Armáda spásy, jejímž zájmem je misijní činnost i vůči klientům sociálních služeb poskytovatele. 

kritérium 13. a) 
1) V koupelně a na WC v AD v Nákladní ulici nejsou zámky pro zajištění soukromí uživatelů, v Merklínské ulici v druhém podlaží u jednoho WC a u sprch rovněž chybí možnost se zamknout. 

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 1.b)
 2 body
kritérium 1.d)
2 body
kritérium 2.a)
2 body
kritérium 2.b)
1 bod
kritérium 13.a)
2 body

Uložená opatření:
ke kritériu 2. b) standardů kvality

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby
§ 88 písm. b)
Informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným.
kritérium 3. a)
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 3. b) 
Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby.
kritérium 4. b) 
Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. b)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 

kritérium 3. a)
Pravidla neošetřovala situaci jednání se zájemcem, kdy o službu azylového domu žádal klient jiné sociální služby např. noclehárny téhož poskytovatele - k čemu příležitostně dochází, jak uváděli zaměstnanci č. 1 a 2 v rozhovoru.

Nebyly zjištěny nedostatky.
kritérium 3. b) 
kritérium 3. c)

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 3.a)
2 body
kritérium 3.b)
3 body
kritérium 4.b)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby
§ 88 písm. f)
Plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů.
kritérium 4. c) 
Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby. 
kritérium 5. b)
Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby. 
kritérium 5. c) 
Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle.
kritérium 8. a) 
Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat.
kritérium 8. b)
Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických a právnických osob podle jejích individuálně určených potřeb. 
kritérium 8. c) 
Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím; v případě konfliktu osoby v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj.
kritérium 9. a) 
Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců uvedených v § 115 zákona o sociálních službách; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 

hodnocení povinností:
§ 88 písm. f)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky. 4c), 8a), 8b), 8c), 9a).

Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb: 

kritérium 5. b) 
• tzv. Sociální povinné programy, kde se tím rozumí „úklid společných prostor v budovách CSS“ aj, nejsou navázány jako „aktivizační“ na individuální plány a potřeby a schopnosti uživatelů služby.

kritérium 5. c) 
• Chybí systematické zdokumentování smyslu „Sociálních programů“ pro řešení nepříznivé sociální situace konkrétních klientů. a není nijak řešeno ani jeho hodnocení – jak přispívá k řešení nepříznivé sociální situace klienta.

Bodové hodnocení kritérií:

kritérium 4.c)
3 body

kritérium 5.b)
2 body

kritérium 5.c)
2 body

kritérium 8.a)
3 body

kritérium 8.b)
3 body

kritérium 8.c)
3 body

kritérium 9.a)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy
§ 88 písm. d)
Zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
kritérium 1. c) 
Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociálních služeb a podle nich postupuje.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. d)
Splněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb:

kritérium 1. c) 
• Poskytovatel nepředložil pracovní postup pro základní činnost „pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních náležitostí.“

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 1. c)
2 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
§ 89 odst. 1 – 6
(1) Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž jsou sociální služby poskytovány, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných fyzických osob, a to za dále stanovených podmínek pouze po dobu nezbytně nutnou, která postačuje k odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života a života jiných fyzických osob.
(2) Opatření omezující pohyb osob lze použít pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná opatření pro zabránění takového jednání osoby, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob. Poskytovatel sociálních služeb je proto povinen podle konkrétní situace nejdříve vyvinout úsilí k vyřešení problému, který spouští agresi, využít možnosti slovního zklidnění situace a jiné způsoby pro zklidnění situace, například odvrácení pozornosti, rozptýlení, aktivní naslouchání. Osoba musí být vhodným způsobem informována, že může být vůči ní použito opatření omezující její pohyb.
(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen v případě použití opatření omezujících pohyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření, jímž lze dosáhnout řešení situace. Zasáhnout lze pomocí fyzických úchopů, umístěním osoby do místnosti umožňující bezpečný pobyt, popřípadě lze na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky.
(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob.
(5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které jsou poskytovány sociální služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která byla svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, tuto osobu, anebo fyzickou osobu, kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí.
(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 

hodnocení povinností:
§ 89 odst. 1–6
splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o službě
§ 88 písm. a)
Zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby.
kritérium 1. a)
Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje.
kritérium 15. a) 
Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. a)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky u kritéria 1a).

kritérium 15 a)
Poskytovatel průběžně nekontroluje a nehodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu cíli sociální služby.


Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 1.a)
3 body
kritérium 15.a)
2 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
---

Technické zabezpečení