Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Azylové domy (7619250)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 22.7.2015 Konec šetření: 23.7.2015

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela
Adresa: Mlýnská 316/25, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu
§ 88 písm. g)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§88 písm. g)

Hodnocení standardů kvality:
Tato hodnota není vyplněna

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o službě
§ 88 písm. a) 
kritérium 1a)
kritérium 15a)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§ 88 písm. a)

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS:

1a)
V registru poskytovatelů sociálních služeb jsou uvedené částečně odlišně informace od internetových stránek služby a Letáku.
Dostupnost informací na internetových stránkách je vzhledem k jejich struktuře, umístění a okruhu osob obtížná.

15a)
Poskytovatel průběžně nekontroluje a nehodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob, pouze statisticky zaznamenává poskytované činnosti.

1a) 2 body
15a) 1 bod

Uložená opatření:
1a) 
15a)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Smlouva o poskytnutí sociální služby.
§ 88 písm. i)
§ 91 odst. 2. 
§ 73 - 77.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 91 odst. 2
§ 73 – 77

Zjištěné nedostatky porušující zákon o sociálních službách: 
§ 88 písm. i)
U respondenta č. 4 byly předloženy dvě smlouvy: na období 29. 4. – 31. 8. 2014 a 1. 12. 2014 – 2. 3. 2015, které byly podepsány pouze vedoucím organizační jednotky, podpis uživatele chybí. Rovněž u respondenta č. 1 byla předložena Smlouva o poskytnutí sociální služby na období 20. 7. 2015 – 20. 10. 2015, bez podpisu obou stran. Poskytovatel neuzavírá ve všech případech smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Hodnocení standardů kvality:
Tato hodnota není vyplněna

Uložená opatření:
§ 88 písm. i)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy.
§ 88 písm. d)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§88 písm. d)

Hodnocení standardů kvality:
Tato hodnota není vyplněna

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby.
§ 88 písm. b)
kritérium 3a)
kritérium 3b)
kritérium 4b)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§88 písm. b)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky
4b)

Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS:
3a)
Poskytovatel ve vnitřních  pravidlech nezohledňuje průběh jednání se zájemcem o službu před podáním žádosti o službu a uzavřením smlouvy. Žádost o poskytování služby shromažďuje informace nepotřebné pro prvotní jednání se zájemcem o sociální službu. 
3b)
Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které následně nezohledňuje při sjednávání rozsahu a průběhu služby a při individuálním plánování průběhu sociální služby.

3a) 1 body
3b) 2 body
4b) 3 body

Uložená opatření:
3a) 
3b)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Opatření omezující pohyb osob.
§ 89

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. §89.

Hodnocení standardů kvality:
Tato hodnota není vyplněna

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností.
§ 88 písm. e)
kritérium 7b)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§88 písm. e)

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS:

7b)
Dokument Základní informace pro ubytované, kterým jsou uživatelé seznamováni se stížnostmi, neobsahuje ustanovení o možnosti zvolit si zástupce. Při vyřizování stížností není vždy postupováno podle Vnitřní směrnice č. 7a – d, nejsou písemně zaznamenány všechny podané stížnosti.

7b) 2

Uložená opatření:
7b)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv.
§ 88 písm. c)
kritérium 1b)
kritérium 1d)
kritérium 2a)
kritérium 2b)
kritérium 13a)

Hodnocení plnění povinností:
Splněné:
§ 88 písm. c)

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:
1d) 

Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS:
1b) 
Uplatnění vlastní vůle je limitováno nedostatečným počtem pracovníků vhledem k okruhu osob a kapacitě služby.
2a) 
Pracovníci neznají obsah pravidel Vnitřní směrnice č. 2a OCHRANA PRÁV UŽIVATELŮ, platnost od 1. 4. 2014.
Pravidla pro postup, pokud k porušení základních lidských práv a svobod osob dojde, obsahují pouze sankce vůči pracovníkům služby a nelze je tedy považovat za dostatečná v kontextu kritéria standardů kvality sociálních služeb.
2b) 
Zaměstnanci neidentifikují a pravidla neobsahují řešení střetů zájmů mezi zájmy poskytovatele a zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu.
13a) 
Vzhledem k okruhu osob a individuálně určeným potřebám respondentů je problematická bariérovost objektu a nevyhovující vybavení pro imobilní uživatele.
 
1d) 3

1b) 1
2a) 2
2b) 1
13a) 2

Uložená opatření:
1b)
2a) 
2b) 	
13a)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby.
§ 88 písm. f)
kritérium 4c) 
kritérium 5b)
kritérium 5c) 
kritérium 8a)
kritérium 8b) 
kritérium 8c)

Hodnocení plnění povinností:
Nesplněné:
§ 88 písm. f) 
Poskytovatel vede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotí průběh poskytování sociální služby formálně a s dílčími nedostatky, které jsou formulovány v popisu kritérií 5b a 5c, jako např.: poskytovatel průběh služby neplánuje v návaznosti na sjednaný rozsah služby vycházející z individuálních potřeb a schopností osob, v písemných záznamech o průběhu služby není formulován konkrétní plán podpory či péče směřující k naplnění osobního cíle osoby, písemné záznamy o průběhu služby nenavazují na osobní cíl osoby, z formulovaného hodnocení průběhu poskytování služby nevyplývá, že hodnocení proběhlo za účasti osoby.

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS:

4c)
Poskytovatel při uzavírání smluvního vztahu sjednává rozsah služby u všech klientů shodně, tzn., rozsah služby neodráží konkrétní možnosti, schopnosti a potřeby klienta, které byly identifikovány při jednání se zájemcem o službu. Konkrétní průběh sociální služby poskytovatel nesjednává.
5b)
Individuální plány uživatele zpracovává sociální pracovnice přibližně po týdnu poskytování služby, pracovníci v sociálních službách jsou do procesu plánování služby zapojeni okrajově.
Poskytovatel plánuje společně s klientem průběh poskytování sociální služby formálně, nedochází ke společnému formulování naplňování individuálních potřeb a cílů klienta, záznamy z průběhu sociální služby nenavazují na stanovené cíle služby.  
5c)
Hodnocení naplňování osobních cílů, které jsou definované v Individuálních plánech uživatelů, nereaguje na skutečné potřeby klientů, z přehodnocení plánů nevyplývá konkrétně dojednaný cíl spolupráce.
8a)
Poskytovatel nevytváří individuální příležitosti, aby klienti vyžadující vyšší míru podpory, mohli využívat běžně dostupné veřejné služby. 
8c)
Poskytovatel cíleně nepodporuje osoby v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím a neřeší postup zaměstnanců při zjištění násilí či agrese vůči klientovi blízkou osobou.

4c) 0 
5b) 1
5c) 1 
8a) 1
8b) 3
8c) 2

Uložená opatření:
§ 88 písm. f) 
4c) 
5b) 
5c) 
8a) 
8c)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna

Technické zabezpečení