Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Pečovatelská služba (1494527)

Městys Křemže

Typ inspekce: následná
Kontrolní orgán: Jihočeský kraj

Začátek šetření: 21.7.2014 Konec šetření: 21.7.2014

Místo šetření:
Název: Dům s pečovatelskou službou Křemže
Adresa: Náměstí 11, 382 03 Křemže
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Standard č. 3, přílohy č. 2, Vyhlášky č. 505/2006 Sb.: 
Jednání se zájemcem o sociální službu
Kritéria 3a), 3b), 3c)

Uložená opatření:
Zpracovat písemná vnitřní pravidla dle požadavku kritéria 3a).
Vydat oprávněnou osobou vnitřní pravidla formou a způsobem, který zajistí dodržování těchto pravidel, pracovníky pečovatelské služby.
Nezpracovávat a nevyžadovat poskytovatelem informace od zájemců o službu, které nejsou potřebné pro poskytování pečovatelské služby. 
V materiálech poskytovatele, které jsou určeny pro zájemce služby, případně jiné osoby, uvádět pouze poskytovatelem stanovenou aktuální výši úhrady za poskytované základní činnosti pečovatelské služby. Uvádět základní činnosti pečovatelské služby, nikoliv rozsah činností jiného druhu sociální služby v informačních materiálech poskytovatele.
Stanovit shodně ve všech materiálech poskytovatele okruh osob, kterým je pečovatelská služba určena.
Zpracovat pravidla, postupy pro pracovníky pečovatelské služby, kteří jsou oprávněni jednat se zájemcem o pečovatelskou službu. 
Zjišťovat možnosti a schopnosti zájemce, vzhledem k jeho požadavkům, očekávání, osobnímu cíli, které by mohly být realizovány prostřednictvím pečovatelské služby.

Hodnocení plnění povinností:
Opatření splněna

Hodnocení standardů kvality:
Opatření splněna

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Standard č. 2, přílohy č. 2, Vyhlášky č. 505/2006 Sb.:
Ochrana práv osob 
Kritéria 2a), 2b), 2c) 
Uložené opatření: Zpracovat písemná pravidla, kterými se bude řídit přijímání darů v pečovatelské službě.

Hodnocení plnění povinností:
--

Hodnocení standardů kvality:
Opatření splněno

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Standard č. 4, přílohy č. 2, Vyhlášky č. 505/2006 Sb.:
Smlouva o poskytování sociální služby
Kritéria 4a), 4b), 4c)
§ 88 písm. b), zákona  č. 108/2006 Sb.

Uložená opatření:
Zpracovat vnitřní pravidla a postupy dle požadavku  kritéria 4a). Vydat oprávněnou osobou vnitřní pravidla formou a způsobem, který zajistí dodržování těchto pravidel.

Revidovat vnitřní pravidla, která tvoří přílohu č. 3 uzavřené smlouvy.

Revidovat vzor písemného souhlasu s poskytnutím osobních údajů uživatele sociální služby, informovat uživatele o jeho právu, volbě a umožnit mu individuálně se rozhodnout.   

Zpracovat postup pro situace, kdy osoby, pro svůj zdravotní stav již nejsou schopny rozumět obsahu a účelu smlouvy.

Sjednávat s osobami rozsah a průběh poskytování sociální služby  s  ohledem na definovaný osobní cíl uživatele.

Hodnocení plnění povinností:
--

Hodnocení standardů kvality:
Opatření splněna

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Standard č. 2, přílohy č. 2, Vyhlášky č. 505/2006 Sb.:
Ochrana práv osob 
Kritéria 2a), 2b), 2c)

Uložená opatření:
Definovat situace, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení práv a svobod zájemců a uživatelů. Stanovit postup pro jejich řešení.

Revidovat pravidla ošetřující střety zájmů tak, aby obsahovala střety zájmů, ke kterým může dojít mezi poskytovatelem, či zaměstnancem na jedné straně a zájemcem, či uživatelem na druhé straně a stanovit k nim pravidla pro řešení těchto střetů zájmů.

Hodnocení plnění povinností:
--

Hodnocení standardů kvality:
Opatření nebyla splněna

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Standard č. 1, přílohy č. 2, Vyhlášky č. 505/2006 Sb.:
Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 
Kritéria 1a), 1c)

Uložená opatření:
Nově definovat poslání pečovatelské služby.
Stanovit cíle, které by bylo možno podle stanovených kritérií hodnotit.

Hodnocení plnění povinností:
--

Hodnocení standardů kvality:
Opatření splněna

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Standard č. 1, přílohy č. 2, Vyhlášky č. 505/2006 Sb.:
Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 
Kritéria 1a), 1c)
Uložená opatření:
Stanovit okruh osob v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotně ho zveřejnit. 
Zveřejnit zásady pečovatelské služby. 
Vydat závazná pravidla a postupy, která budou označena datem platnosti, kdo je schválil a vydal. Stanovit pro koho jsou závazná.
Zpracovat pracovní postupy, kterými by se řídili zaměstnanci při poskytování základních činností pečovatelské služby.

Hodnocení plnění povinností:
--

Hodnocení standardů kvality:
Opatření nebyla splněna

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Standard č. 3, přílohy č. 2, Vyhlášky č. 505/2006 Sb.: 
Jednání se zájemcem o sociální službu
Kritéria 3a), 3b), 3c)

Uložená opatření:
Určit osobu, která je oprávněná vykonávat sociální šetření, informovat zájemce dle požadavku kritéria standardu kvality, kdy tato osoba zajišťuje činnosti uvedené v § 109 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dle druhu a formy registrované sociální služby.   
Zpracovat písemná pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu, podle těchto pravidel postupovat.

Hodnocení plnění povinností:
--

Hodnocení standardů kvality:
Opatření nebyla splněna

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Standard č. 5, přílohy č. 2, Vyhlášky č. 505/2006 Sb.:
Individuální plánování průběhu sociální služby
Kritéria 5a), 5b) 5c)
§ 88 písm. f), zákona č. 108/2006 Sb.

Uložená opatření:
Stanovit kompetence sociální pracovnice a klíčových pracovníků při  individuálním plánování.

Nastavit individuální plány, které budou obsahovat konkrétní informace, jak má služba probíhat u uživatele ve vztahu k jeho možnostem, schopnostem a osobnímu cíli uživatele.

Nastavit průběžné hodnocení individuálních plánů ve vztahu k sjednanému cíli.

Hodnocení plnění povinností:
--

Hodnocení standardů kvality:
Opatření nebyla splněna

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Standard č. 5, přílohy č. 2, Vyhlášky č. 505/2006 Sb.:
Individuální plánování průběhu sociální služby
Kritéria 5a), 5b) 5c)
§ 88 písm. f), zákona č. 108/2006 Sb.

Uložená opatření:
Zpracovat pravidla odpovídající skutečné praxi a požadavkům standardu 5a), postupovat podle nich.

Hodnocení plnění povinností:
Opatření splněna

Hodnocení standardů kvality:
Opatření splněna

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--

Technické zabezpečení