Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Noclehárny (1457315)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 15.7.2020 Konec šetření: 2.9.2020

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Opava
Adresa: Rybářská 484/86, Opava -Předměstí, 746 01 Opava 1
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby
§ 88 písm. b)
Informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným.
kritérium 3 a)
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 3 b) 
Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem 
k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby.
kritérium 4 b) 
Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky: 
§ 88 písm. b)

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. b)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:
kritérium 3 a)
kritérium 3 b) 
kritérium 4 b)

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 3 a)
3 body
kritérium 3 b)
3 body
kritérium 4 b)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv
§ 88 písm. c)
Vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby.
kritérium 1 b)
Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.
kritérium 1 d)
Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby.
kritérium 2 a) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla 
pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti 
s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud 
k porušení těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 2 b) 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, 
ve kterých vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.
kritérium 13 a) 
Poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 88 písm. c)

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. c)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.
kritérium 1 b)
kritérium 1 d) 
kritérium 2 a) 
kritérium 2 b) 
kritérium 13 a) 

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 1 b)
3 body
kritérium 1 d)
3 body
kritérium 2 a)
3 body
kritérium 2 b)
3 body
kritérium 13 a)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
§ 88 písm. i)
Uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v § 91 odst. 3.
§ 91 odst. 2
Posouzení, zda smlouva o poskytování sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.
§ 73 – 77
Posouzení, zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 73 - 77  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 88 písm. i)
§ 91 odst. 2
§ 73 – 77

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. i)
splněné
§ 91 odst. 2
splněné
§ 73 – 77 
splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu
§ 88 písm. g)
Vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b).

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 88 písm. g)

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. g)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o sociální službě
§ 88 písm. a) 
Zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, 
a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby.
kritérium 1 a) 
Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle 
a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována; podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje.
kritérium 15 a)
Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky.
§ 88 písm. a)

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. a)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.
kritérium 1 a)
kritérium 15 a) 

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 1 a)
3 body
kritérium 15 a)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby
§ 88 písm. f)
Plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby 
za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo 
za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků 
a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů.
kritérium 4 c) 
Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby. 
kritérium 5 b)
Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby. 
kritérium 5 c) 
Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její osobní cíle.
kritérium 8 a) 
Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné služby 
a vytváří příležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat.
kritérium 8 b)
Poskytovatel zprostředkovává osobě služby jiných fyzických 
a právnických osob podle jejích individuálně určených potřeb. 
kritérium 8 c) 
Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích 
s přirozeným sociálním prostředím; v případě konfliktu osoby 
v těchto vztazích poskytovatel zachovává neutrální postoj.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 88 písm. f)

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. f)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:
kritérium 4 c)
kritérium 5 c) 
kritérium 5 b) 
kritérium 8 a) 
kritérium 8 b) 
kritérium 8 c) 

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 4 c)
3 body
kritérium 5 b)
3 body
kritérium 5 c)
3 body
kritérium 8 a)
3 body
kritérium 8 b)
3 body
kritérium 8 c)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností
§ 88 písm. e)
Zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to 
ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
kritérium 7 b)
Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky:
§ 88 písm. e)

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. e)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:
kritérium 7 b)

Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 7 b)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
§ 89 odst. 1 – 6
(1) Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž jsou sociální služby poskytovány, 
s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných fyzických osob, a to za dále stanovených podmínek pouze po dobu nezbytně nutnou, která postačuje 
k odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života a života jiných fyzických osob.
(2) Opatření omezující pohyb osob lze použít pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná opatření pro zabránění takového jednání osoby, které ohrožuje její zdraví a život 
nebo zdraví a život jiných fyzických osob. Poskytovatel sociálních služeb je proto povinen podle konkrétní situace nejdříve vyvinout úsilí k vyřešení problému, který spouští agresi, využít možnosti slovního zklidnění situace a jiné způsoby 
pro zklidnění situace, například odvrácení pozornosti, rozptýlení, aktivní naslouchání. Osoba musí být vhodným způsobem informována, že může být vůči ní použito opatření omezující její pohyb.
(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen v případě použití opatření omezujících pohyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření, jímž lze dosáhnout řešení situace. Zasáhnout lze pomocí fyzických úchopů, umístěním osoby do místnosti umožňující bezpečný pobyt, popřípadě lze na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti podat léčivé přípravky.
(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob.
(5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které jsou poskytovány sociální služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která byla svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu 
do péče jiné osoby, tuto osobu, anebo fyzickou osobu, kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí.
(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 89 odst. 1 – 6

Hodnocení povinností:
§ 89 odst. 1–6
splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy
§ 88 písm. d)
Zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.
kritérium 1 c) 
Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociálních služeb a podle nich postupuje.

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
§ 88 písm. d)

Hodnocení povinností:
§ 88 písm. d)
splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky. 
kritérium 1 c)
 
Bodové hodnocení kritérií:
kritérium 1 c)
3 body

Uložená opatření:
Opatření nebylo uloženo.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna

Technické zabezpečení