Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Terénní programy (9245951)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 23.1.2018 Konec šetření: 24.1.2018

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Prevence bezdomovectví
Adresa: Staňkova 354/4, Brno-Královo Pole, Ponava, 602 00 Brno 2
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Smlouva o poskytnutí sociální služby

§ 88 písm. i), § 91 odst. 2, § 73 - 77 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. i) Splněné
§ 91 odst. 2 Splněné
§ 73 - 77 Splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o službě

§ 88 písm. a) ZSS
kritérium 1. a), 15. a) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
Nebyly zjištěny nedostatky.

§ 88 písm. a) splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky.

kritérium 15. a)

Zjištěné nedostatky porušující kritéria standardů kvality sociálních služeb:

kritérium 1. a) 
Poskytovatel má písemně definován a zveřejněn okruh osob ve dvou rozdílných podobách. 
Součástí zveřejněného poslání nejsou informace o tom, že zásadní součástí služby je, že ve spolupráci s brněnskými městskými částmi nabízí lidem bez domova bydlení v podnájemních bytech, které může vyústit v nájemní vztah.

1. a) 2 body
15. a) 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby

§ 88 písm. f) ZSS

kritérium 4. c), 5. b), 5. c), 8. a), 8. b), 8. c) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. f) Splněné

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS:

kritérium 5. b)
Individuální plán respondenta č. 1 neobsahuje záznam, že se poskytovaná podpora sociální služby zaměří na nácvik dovedností, které respondent č. 1 nemá a potřebuje je získat, popř. upevnit s ohledem na jeho osobní cíl, tj. aby respondent č. 1 mohl usilovat o nájemní bydlení.


kritérium 4. c) 3 body
kritérium 5. b) 2 body
kritérium 5. c) 3 body
kritérium 8. a) 3 body
kritérium 8. b) 3 body
kritérium 8. c) 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy

§ 88 písm. d) ZSS

kritérium 1. c) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. d) splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky: kritérium 1. c) SQSS


kritérium 1. c) 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Nepřípustnost držení osoby v zařízení sociálních služeb

§ 91c ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 91 písm. c) Nehodnoceno

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Opatření omezující pohyb osob
§ 89 odst. 1 – 6 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 89 odst. 1 - 6 Splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv

§ 88 písm. c) ZSS
kritérium 1. b), 1. d), 2. a), 2. b), 13. a) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. c) splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:

kritérium 2. a)
kritérium 13. a)

Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS:

kritérium 1. b)
Není zřejmé, kdy pracovníci vykonávají omezování vůle uživatelů v rámci výkonu terénní práce, a kdy v rámci nájemních a podnájemních smluv, tedy mimo poskytování sociální služby. 

kritérium 1. d)
Používané označení uživatelé stagnující a uživatelé problémoví může vést k předsudkům a negativnímu hodnocení a je v rozporu s deklarovanou zásadou služby „Zásada rovného přístupu“.

kritérium 2. b) 
Oblastí možného střetu zájmu, která není poskytovatelem definována, je dvojí role pracovníka, tedy jak výkon sociální práce v rámci terénního programu, tak výkon práv Armády spásy k nájemcům a podnájemcům. 

kritérium 1. b) 2 body
kritérium 1. d) 2 body
kritérium 2. a) 3 body
kritérium 2. b) 2 body
kritérium 13. a) 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu

§ 88 písm. g) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. g) Splněné

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby

§ 88 písm. b) ZSS
kritérium 3. a), 3. b), 4. b) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. b) splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky:

kritérium 3. b)
kritérium 4. b)

Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS:

kritérium 3. a)
Jasně vymezená podpora potenciálních klientů a způsob poskytování sociální služby s ohledem na propojenost v projektu Prevence bezdomovectví popisovaná zaměstnanci č. 1 - 4 není zohledněna v písemných pravidlech pro informování zájemce o sociální službu o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. 

kritérium 3. a) 2 body
kritérium 3. b) 3 body
kritérium 4. b) 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---


Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností

§ 88 písm. e) ZSS
kritérium 7. b) SQSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. e) ZSS Splněné

Hodnocení standardů kvality:
Nebyly zjištěny nedostatky: kritérium 7. b) SQSS

kritérium 7. b) 3 body

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
---

Technické zabezpečení