Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Azylové domy (2904155)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 25.8.2015 Konec šetření: 27.8.2015

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Azylový dům pro matky s dětmi
Adresa: 9. května 2481/107, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Uplatňování stížností
§ 88 písm. e) ZSS 
7b)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. e) ZSS 
Nebyly zjištěny nedostatky.
splněné

Hodnocení standardů kvality:
7b)
Materiály předávané v rámci jednání se zájemcem o službu obsahují pravidla pro podávání a vyřizování stížností v omezeném rozsahu.
2 body

Uložená opatření:
7b)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Opatření omezující pohyb
§ 89 odst. 1 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 89 odst. 1 ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.
splněné

Hodnocení standardů kvality:
--

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Dostupnost a srozumitelnost informací o službě
§ 88 písm. a) ZSS
1a), 15a)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. a) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.
splněné

Hodnocení standardů kvality:
1a)
Poskytovatelem definované aktuální poslání je obecné a není z něj zřejmý souvztah na § 2 zákona o sociálních službách.
Poskytovatel při naplňování cíle zaměřeného na stabilizaci sociální situace nepostupuje podle individuálně určených konkrétních potřeb jednotlivých uživatelů a některých dílčích kroků pro naplnění cílů, které si stanovil.
Při poskytování služeb nejsou v plném rozsahu dodržovány zásady, které si poskytovatel pro práci směrem k uživatelům stanovil.
15 a) 
Pravidla pro přehodnocování veřejného závazku a zjišťování spokojenosti s poskytováním služby nejsou v praxi realizována v plném rozsahu.

1a) 1 bod
15a) 2 body

Uložená opatření:
1a)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Ochrana práv
§ 88 písm. c) ZSS
1b), 1d), 2a), 2b), 13a)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. c) ZSS

Hodnocení standardů kvality:
1b)
Možnost uplatnění vlastní vůle uživatelkami služeb je v zařízení značně ztížena nastavením domácího řádu a dalších pravidel, která nerespektují možné individuální potřeby, možnosti a schopnosti uživatelek.	
Uplatnění vlastní vůle je v některých oblastech života uživatelek omezeno vyžadováním dodržování pravidel a kontrolami ze strany personálu (přístup do sprchy, příchody a odchody, účast a neúčast na nařízených aktivitách atd.). Není přitom zatím zohledněn možný potenciál jednotlivých uživatelek. Nastavení podpory ze strany služby pro možnost uplatnit vlastní vůli alespoň v některých oblastech, je nedostačující.
1d)
V  některých oblastech praxe poskytované sociální služby poskytovatel používá nevhodné označování osob, místností a situací, což může vést k vytváření předsudků a negativního hodnocení směrem k uživatelkám služeb.
2a)
Právo na respektování soukromí je omezeno s ohledem na omezené možnosti soukromí, které uživatelky mají (společné a sdílené prostory). Pravidla pro ochranu práv přitom nezohledňují respektování soukromí například v případě zachování listovního tajemství.
Některé zápisy a upozornění směrem k uživatelkám jsou v písemné podobě vedeny nerespektujícím způsobem. Pro důstojné oslovování a vyjadřování v písemné podobě nemá poskytovatel oporu v pravidlech na ochranu práv.
2b)
Poskytovatelem předložená pravidla pro střety zájmů a jejich řešení neobsahují popis a řešení konkrétní situace, ke které v praxi poskytované služby dochází.
13a)
Materiálně – technické zajištění služby limituje některé uživatelky v naplnění jejich individuálně určených potřeb a cílů, včetně cílů, které si stanovil poskytovatel jako cíle služby.

1b) 1 bod
1d) 1 bod
2a) 1 bod
2b) 1 bod
13a) 3 body

Uložená opatření:
1b) 
1d)
 2a) 
 2b)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Plánování poskytování sociální služby
§ 88 písm. f) ZSS
4c), 5b), 5c), 8a), 8b), 8c)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. f) ZSS
splněné

Hodnocení standardů kvality:
4c)
Poskytovatel nesjednává rozsah a průběh poskytované sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby.
Poskytovatel v individuálním plánování nepostupuje individuálně, z vedených záznamů k individuálnímu plánování nevyplývá, jak plánování a hodnocení vychází z individuálních potřeb uživatelů.
5b) 
Nebyly zjištěny nedostatky.
5c)
Nebyly zjištěny nedostatky.
8a)
Nebyly zjištěny nedostatky.
8b)
Nebyly zjištěny nedostatky.
8c)
Nebyly zjištěny nedostatky.

4c) 1 bod
5b) 2 body
5c) 2 body
8a) 2 body
8b) 2 body
8c) 2 body

Uložená opatření:
4c)

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Evidence žadatelů o sociální službu
§ 88 písm. g) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. g) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.
splněné

Hodnocení standardů kvality:
--

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Vnitřní pravidla a oprávněné zájmy
§ 88 písm. d) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. d) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.
splněné

Hodnocení standardů kvality:
--

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Informování zájemce o podmínkách služby
§ 88 písm. b) ZSS
3a), 3b), 4b)

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. b) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.
splněné

Hodnocení standardů kvality:
3a)
Zájemci o službu jsou informováni částečně srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách sociální služby. 
Podle písemných vnitřních postupů poskytovatel nepostupuje v plném rozsahu.
3b)
Nebyly zjištěny nedostatky.
4b)
Nebyly zjištěny nedostatky.

3a) 2 body
3b) 2 body
4b) 3 body

Uložená opatření:
--

Termín splnění:
--


Kontrolní zjištění k:
Smlouva o poskytnutí sociální služby
§ 88 písm. i) ZSS, § 91 odst. 2 ZSS, § 73 - 77 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. i) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.
splněné
§ 91 odst. 2 ZSS
Poskytovatel nesjednává rozsah poskytování sociální služby tak, jak mu určuje § 91, Zákona 108/2006 o sociálních službách.
Smlouvy uživatelek i respondentek jsou všechny stejné, nejsou individualizované ani osobními cíli, rozsahem služeb ani specifikací pokoje, ve kterém uživatelky bydlí.
Poskytovatel zavazuje uživatele k dodržování vnitřních pravidel a předpisů, tyto však nejsou přílohou smlouvy.
splněné
§ 73 - 77 ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.
splněné

Hodnocení standardů kvality:
--

Uložená opatření:
Tato hodnota není vyplněna

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna

Technické zabezpečení