Přeskočit navigaci a jít na obsah stránky.

Výsledek inspekce sociální služby Azylové domy (4683797)

Armáda spásy v České republice, z.s.

Typ inspekce: základní
Kontrolní orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Začátek šetření: 7.9.2015 Konec šetření: 9.2.2016

Místo šetření:
Název: Armáda spásy, Dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava, azylový dům
Adresa: Gen. Píky 2980/25, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Zjištění inspekce
Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem o sociální službu 
a uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby.
§ 88 písm. b) ZSS
Kritérium 3 a) standardů kvality
Kritérium 3 b) standardů kvality
Kritérium 4 b) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. b) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS: 3b)
Poskytovatel nezjišťuje u všech klientů jejich očekávání a požadavky již při jednání se zájemcem o sociální službu, ale 
až po uzavření smlouvy, v průběhu dalších dní. 


Nebyly zjištěny nedostatky v kritériích SQSS: 
3a); 4b

3a) - 3
3b) - 1
4b) - 3

Uložená opatření:
Projednávat se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle ještě 
před uzavřením smlouvy.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
vnitřních pravidel k zajištění poskytované sociální služby a uplatnění oprávněných zájmů osob.
§ 88 písm. d) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. d) 
Nedostatky nebyly zjištěny.

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb oblasti ochrany a naplňování lidských a občanských práv.
§ 88 písm. c) ZSS
Kritérium 1b) standardů kvality
Kritérium 1d) standardů kvality
Kritérium 2a) standardů kvality 
Kritérium 2b) standardů kvality 
Kritérium 13a) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. c) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS: 2b)
V pravidlech vymezující situace, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů, chybí jasný popis situace střetu zájmů, identifikace co je střetem zájmů a jasná pravidla pro řešení těchto situací. 

Nebyly zjištěny nedostatky v kritériích SQSS: 
1b); 1d); 2a); 13a) 

1b) - 3
 1d) - 3
 2a) - 3
 2b) - 1
13a) - 3

Uložená opatření:
Vymezit konkrétní situace, kdy může dojít ke střetu zájmů poskytovatele se zájmy osob, jimž je služby poskytována, včetně pravidel pro jejich řešení.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby.
§ 88 písm. f) ZSS
Kritérium 4c) standardů kvality
Kritérium 5b) standardů kvality
Kritérium 5c) standardů kvality 
Kritérium 8a) standardů kvality 
Kritérium 8b)) standardů kvality
Kritérium 8c) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. f) ZSS
Nedostatky nebyly zjištěny.

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS: 
4c), 5b), 5c), 

Poskytovatel sjednává plošně rozsah služby, který bezprostředně nenavazuje na Individuální plán uživatele, nereaguje na konkrétní míru a způsob potřebné podpory. 
Poskytovatel zpracovává Individuální plán uživatele u většiny klientek s několikadenním (často až třítýdenním) odstupem 
po přijetí do služby. Písemné záznamy o průběhu služby nejsou u všech klientek zapracovány do počítačového programu, 
jehož prostřednictvím dochází k předávání informací o klientkách mezi zaměstnanci.
Pravidla nestanovují konkrétní strukturované postupy, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat nebo kontrolní mechanismy procesu individuálního plánování tak, aby nedocházelo k jejich nedodržování.Nebyly zjištěny nedostatky v kritériích SQSS: 
8a), 8b), 8c),

Bodové hodnocení kritérií:
4c) - 1
5b) - 1
5c) - 2
8a) - 3
8b) - 3
8c) - 3

Uložená opatření:
1.	Při uzavírání smluvního vztahu systematicky sjednávat konkrétní rozsah a průběh služby s ohledem na osobní cíl, možnosti, schopnosti 
a přání osoby.
2.	Zahájit proces individuálního plánování průběhu služby na základě sjednaného rozsahu a průběhu poskytování služby bezprostředně po přijetí klientek do služby.
3.	Písemně zaznamenávat průběh poskytované sociální služby tak, aby byl zaručen systém předávání informací o uživateli mezi zaměstnanci.
4.	Vytvořit kontrolní mechanismy zaručující v celé šíři procesu individuálního plánování důsledné dodržování vnitřních pravidel služby, včetně dodržování termínů hodnocení Individuálních plánů uživatele.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti vedení evidence žadatelů 
§ 88 písm. g) ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. g) ZSS 
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele v oblasti opatření omezujících pohyb osob.
§ 89 odst.1 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 89 odst. 1 ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
---

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb v oblasti uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby a stanovení úhrady.
§ 88 písm. i) ZSS
§ 91 odst. 2 ZSS 
§76; 77 ZSS

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. i) ZSS
§ 91 odst. 2 ZSS
§ 73 - 77 ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
----

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola zákonných povinností poskytovatele 
a dodržování standardů kvality sociálních služeb 
v oblasti podávání a vyřizování stížností osob.
§ 88 písm. e) ZSS
Kritérium 7b) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. e) ZSS
Nedostatky nebyly zjištěny.

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS:
7b)
Rozhovory s respondenty bylo zjištěno, že ne všichni znají postup pro vyřizování stížností.. Formuláře pro vyřizování stížností u schránek nejsou k dispozici

7b) - 2

Uložená opatření:
---

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna


Kontrolní zjištění k:
Kontrola povinností poskytovatele a kontrola dodržování standardů kvality v oblasti dostupnosti informací 
o sociální službě, cílech a způsobu jejího poskytování a kontroly a hodnocení poskytované služby. 
§ 88 písm. a) ZSS
Kritérium 1a) standardů kvality
Kritérium 15a) standardů kvality

Hodnocení plnění povinností:
§ 88 písm. a) ZSS
Nebyly zjištěny nedostatky.

Hodnocení standardů kvality:
Zjištěné nedostatky porušující kritéria SQSS: 15a)
Poskytovatel nekontroluje a nehodnotí, zda je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob. 

Nebyly zjištěny nedostatky v kritériích SQSS: 1a)

1a) - 3
15a) - 1

Uložená opatření:
Průběžně kontrolovat a hodnotit soulad veřejného závazku s osobními cíli klientů.

Termín splnění:
Tato hodnota není vyplněna

Technické zabezpečení